Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

9220 b50f 500

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

kissthesky
1055 62a4 500
Na tym jednym zdjęciu widać 10 000 galaktyk, każda zawiera kilkaset miliardów gwiazd
Reposted fromtelewizja telewizja viajanealicejones janealicejones
kissthesky
9694 ea13 500
Reposted fromMijime Mijime viaBeatNick BeatNick

March 22 2017

kissthesky
2394 4399
Reposted fromtelewizja telewizja viadezynwoltura dezynwoltura
8834 b3c6 500

laclefdescoeurs:

Moonlight, 1894, Alfred Stevens

Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viagazda gazda

March 20 2017

2090 c908
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viamagdulum magdulum

March 13 2017

0773 1a8b 500

igod:

Show, Marcin Cieński

March 10 2017

kissthesky
3337 9d29
Reposted fromkarahippie karahippie viadezynwoltura dezynwoltura
8569 644d
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaBeatNick BeatNick

March 03 2017

kissthesky
5727 b34f

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies viafer fer
kissthesky
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaatranta atranta
5975 27b8 500

Bas Jan Ader, Fall II, Amsterdam, 1970.

Reposted fromink ink viagoldenboy goldenboy
4591 d508 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakrybus krybus

March 02 2017

4827 9bb7
Reposted fromnikotyna nikotyna viakrybus krybus
kissthesky
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
Reposted fromsotired sotired viaBeatNick BeatNick

March 01 2017

kissthesky
5045 825a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagazda gazda
kissthesky
4826 f490
Reposted fromnezavisan nezavisan viagazda gazda
kissthesky
1158 7402
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viakrybus krybus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl